Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy utgör en del av Idrott & Reklamfoto AB’s användarvillkor. I samband med den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat våra Allmänna villkor. Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du accepterar dessa Allmänna Villkor med tillhörande integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Integritetspolicyn gäller dig som har kontakt med Idrott & Reklamfoto AB via e-post, www.idrottsfoto.com, telefon eller på annat sätt lämnar personlig information till oss. 

ALLMÄNT OM PERSONUPPGIFTER OCH GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som blir lag i alla medlemsländer inom EU från 25 maj 2018. GDPR ersätter helt Personuppgiftslagen (PuL). Inom varje EU-medlemsland finns en tillsynsmyndighet som kommer kontrollera att lagen följs. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen.

PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är varje upplysning som avser en levande identifierad eller identifierbar fysisk person. Det betyder att begreppet personuppgifter bland annat inbegriper information som namn, personnummer, e-postadresser och telefonnummer. Det innebär också att uppgifter som bilder betraktas som personuppgifter, även om det krävs ytterligare information för att exakt identifiera vem personen är.

Behandling av personuppgifter är hantering, eller kombinationer av hanteringar, som berör personuppgifter. Vanligt förekommande behandlingar är insamling, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

Personer under 18 år 

Idrott & Reklamfoto AB tillåter endast myndiga personer att registrera sig som kunder. Personer under 18 år nekas köp. Idrott & Reklamfoto AB förbehåller sig rätten att annullera ordrar från personer som uppgivit felaktiga personuppgifter.

SAMTYCKE

Personuppgifter får behandlas om man har ett samtycke från den som personuppgifterna avser. I dataskyddsförordningen ställs det särskilda krav på samtycket, bland annat att det ska vara frivilligt, att det ska lämnas genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling och att det ska ges efter att den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen. Den som behandlar personuppgifter med stöd av ett samtycke måste kunna visa att ett giltigt samtycke har lämnats av den registrerade.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Idrott & Reklamfoto AB, org.nr 556338-7884 (”vi”, ”oss” och ”vår”) med adress: Stambanevägen 63, 141 43 Huddinge är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlas in fysiskt, elektroniskt samt via vår webbplats www.idrottsfoto.com (”Tjänsten”). 

TILL VILKET ÄNDAMÅL SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Idrott & Reklamfoto AB samlar in personuppgifter som rör det huvudsakliga syftet; hantering av beställningar och leverans av idrottsbilder.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

– Namn och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress
– Leveransadress
– Köpinformation som styrker köp, t ex kvitto, kontoutdrag och kontonummer

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om köp.
Behandlingen är nödvändig för att Idrott & Reklamfoto AB ska kunna fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan Idrott & Reklamfoto AB inte fullgöra avtalet, och kommer därför att neka dig köpet.

VILKA BEHANDLINGAR AV DATA GÖR VI?

Idrott & Reklamfoto AB behandlar personuppgifter olika beroende på vad som är nödvändigt i förhållande till ärendets natur.

1) Beställningar

– Leverans av beställningsprodukter (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen)

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om köp.
Behandlingen är nödvändig för att Idrott & Reklamfoto AB ska kunna fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan Idrott & Reklamfoto AB inte fullgöra avtalet, och kommer därför att neka dig köpet.

2) Kundärenden

– Hantering och utredning av support-, reklamations- och returärenden
– Kommunikation med kund via Kundtjänst
– Identifiering av kund
– Utbilda kundservicepersonal

Laglig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Idrott & Reklamfoto AB berättigade intresse av att tillhandahålla kundservice.

3) Rättsliga förpliktelser

– Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lag t.ex. skyldigheter gällande bokföring, produktansvar och konsumentköp

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Idrott & Reklamfoto AB’s förpliktelser enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och det kan vara så att du inte kan genomföra ett köp eller utnyttja dina rättigheter enligt lagstiftningen.

HUR LÄNGE SPARAS MINA PERSONUPPGIFTER? 

Idrott & Reklamfoto AB sparar personuppgifter tills det att ändamålet för insamlingen är förbrukat; det vill säga från det att en beställning är lagd, behandlad och levererad med tillhörande tidspann för reklamation, retur samt ångerrätt. Vid tvist sparas personuppgifter tills det att tvisten är löst. Detta gäller bl. a. ärenden som gått till inkasso.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG GÄLLANDE MINA PERSONUPPGIFTER?

– Rätt att få tillgång till din data
Du kan begära att få ett utdrag av de uppgifter vi har om dig. Utdraget skickas kostnadsfritt i ett exemplar vid ett tillfälle per år.

– Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 Rätt att bli glömd
Du har rätt att begära borttagning av dina personuppgifter när syftet med behandlingen inte längre är aktuellt. Borttagningen kan inte återkallas/återskapas och när borttagningen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Idrott & Reklamfoto AB, som hindrar omedelbar borttagning av dina personuppgifter eller delar av dem. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, banklagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. I så fall sparas enbart de personuppgifter som vi är skyldiga att spara för att uppfylla sådana legala skyldigheter.

– Rätt till dataportabilitet
Dataportabilitet innebär rätten att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

– Idrott & Reklamfoto AB har som mål att du ska känna dig trygg och säker på att den information och de personuppgifter som du anförtror till oss hanteras ansvarsfullt, korrekt och säkert. Du ska dessutom vara säker på att dessa uppgifter behandlas i överensstämmelse med rådande lagstiftning och de regelverk som är tillämpliga inom detta område.

– Idrott & Reklamfoto AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt. 

– Idrott & Reklamfoto AB har intrångsskyddade datanätverk och servrar med bland annat brandväggar och lösenordsskydd som är utformade enligt branschstandard.

För att ytterligare skydda personuppgifter som lämnas elektroniskt använder vi bl.a:

– Krypterad databas
– HTTPS-anslutning: används ofta för betalningsöverföringar på nätet, för inloggning och hantering av privat information, samt allmänt för att skydda användarens integritet
– SSL: krypterad kommunikation mellan webbserver (t.ex. webshop) och en webbläsare  

Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. 

COOKIES

Idrott & Reklamfoto AB använder två olika cookies för www.idrottsfoto.com

Sessionscookies: Sessionscookies sparas bara temporärt under ditt besök på webbplatsen och används till exempel för att hålla reda på om du är inloggad eller inte.

Permanent cookie: Permanent cookies sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av vår webbplats.

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt inte tillåter cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Om du nekar sessioncookies kan vi inte garantera att webbplatsen fungerar som utlovat då till exempel funktionalitet som att hålla dig inloggad inte är möjlig.

Vilket ändamål har informationsinsamlingen av cookies?

– Underlätta användningen av www.idrottsfoto.com

Laglig grund: Intresseavvägning.
Behandlingen är nödvändig för Idrott & Reklamfoto AB’s berättigade intresse av att tillhandahålla och förbättra hemsidan.

BETALTJÄNSTER

Idrott & Reklamfoto AB lagrar aldrig några konto- eller kortuppgifter i samband med betalning via tjänsterna Payson och PayEx. Det är betaltjänsterna själva som via egna betalfönster samlar in och behandlar personuppgifter. All data är certifierad enligt Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS, som är en standard framtagen av bland annat Visa och MasterCard.

SAMTYCKE TILL ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL TREDJE PART

För att Idrott & Reklamfoto AB ska kunna fullgöra våra åtaganden och upprätthålla Tjänsten kan vi komma att lämna ut insamlad information, inklusive personuppgifter, till tredje part. Exempel på tredje part är leverantörer som Idrott & Reklamfoto AB anlitar för att möjliggöra och tillhandahålla Tjänsten, producera och administrera beställda produkter samt för e-postkommunikation.

Tredje part får endast tillgång till personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot Idrott & Reklamfoto AB. Tredje part får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra Biträdesavtal.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY 

Idrott & Reklamfoto AB har rätt att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy.
Vid mindre justeringar publicerar vi den ändrade integritetspolicyn på www.idrottsfoto.com